_STORAGE_WRITE_ERROR_:./Runtime/Cache/Space/5c430bfbc83897af266be0afac67450c.php

系统错误提示

_STORAGE_WRITE_ERROR_:./Runtime/Cache/Space/3796ba16611ccf3d384c3afc56d22efd.php

系统错误提示

_STORAGE_WRITE_ERROR_:./Runtime/Cache/Space/2cd7e73892ae263330d8ef4247b27c2d.php

网络咨询医生

北大医院投资管理有限公司

月薪范围:6K-8K
北京-北京市 发布于:2018-02-18 学历不限 | 不限工作经验
职位描述

岗位职责:
1、负责医院的患者咨询工作;
2、解决或协助解决患者疑问,宣传医院及专家特色特长;
任职资格:
1、男女不限,有相关咨询经验者优先;
2、欢迎医学专业应届生。  

系统错误提示

_STORAGE_WRITE_ERROR_:./Runtime/Cache/Space/8c7244ca0a95129b3a7d3714b070aca3.php

系统错误提示

_STORAGE_WRITE_ERROR_:./Runtime/Cache/Space/6bd81aa6e3e2a2eea9485efcade26e0f.php

收件人 主题
附上我的简历